รายได้เงินสดเกษตร

รายได้เงินสดเกษตร

แหล่งที่มาของข้อมูล:

Meta Data : ข้อมูล Meta Data

รูปแบบไฟล์ :

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเบื้องต้น

คำอธิบายเพิ่มเติม

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ประเภทข้อมูล ข้อมูลทะเบียน
ชื่อชุดข้อมูล
องค์กร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ prcai@oae.go.th
คำสำคัญ/ป้ายกำกับ
รายละเอียด

รายได้เงินสดเกษตร

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา
รูปแบบการเก็บข้อมูล xlsx,csv,xml,json,rdf
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
การอนุญาต Creative Commons Attribution
กลุ่มข้อมูล รายได้และหนี้สิน
วันที่สร้างข้อมูล 2023-04-26T03:51:49.861669
ระดับการเข้าถึง สาธารณะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2023-04-26T03:52:03.044902

ข้อมูล Meta Data

Field Name Field Description Field Type Field Unit