You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ข้อมูลสถิติรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร

ข้อมูลสถิติรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร

แหล่งที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Meta Data : ข้อมูล Meta Data

รูปแบบไฟล์ :

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเบื้องต้น

คำอธิบายเพิ่มเติม

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ประเภทข้อมูล ข้อมูลทะเบียน
ชื่อชุดข้อมูล
องค์กร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ prcai@oae.go.th
คำสำคัญ/ป้ายกำกับ
รายละเอียด

ข้อมูลสถิติรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รูปแบบการเก็บข้อมูล xlsx,csv,xml,json,rdf
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
การอนุญาต Creative Commons CCZero
กลุ่มข้อมูล รายได้และหนี้สิน
วันที่สร้างข้อมูล 2021-08-11T03:07:26.120402
ระดับการเข้าถึง สาธารณะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-12-22T15:50:05.197126

ข้อมูล Meta Data

Field Name Field Description Field Type Field Unit