พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: เกษตรกร ข้าวโพด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มข้อมูล: ครัวเรือนเกษตรจำแนกตามกิจกรรม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).