พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สินค้าสำคัญ มูลค่าส่งออก ส่งออกสินค้า กลุ่มข้อมูล: ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).